Kaán Károly

Aktuális

2016. október 29-Èn az ELTE TermÈszettudományi Karán a 25 Èves Természet -és Környezetvédlmi tanárok egyesülete jubileumi rendezvényén az ökológiai kultóra terjesztéséért" átvehettem Dr. Vida Gábor akadémikustól a kuratórium elnökétől, a Juhász-Nagy Pál Emlékérmet. Hálás köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki segÌített Èés támogatott abban, hogy e nemes elismerésben részesültem. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az emlékplakettet Dr. Juhász-Nagy Pálné adta át számomra.

Képek

--------------------------------------------------
A megyei (fővárosi) fordulók időpontja:

A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá
a versenyzőnek és a felkészítő tanárnak emléklapot ad.

Az országos forduló időpontja:

A versenyfelhívás a letöltés menüpont alatt tölthető le!

Like-old az oldalt és kövess minket a Facebookon.


FONTOS
Kedves nevező diákok!
 
Ezúton kérünk mindenkit, hogy a beküldendő kiselőadások a Letöltés fül alatt található „Kiselőadás sablon” alapján készüljenek!
Követelmények:
-          Kiselőadás címe
-          Név
-          Osztály
-          Megye
-          Iskola
-          Város
-          Felkészítő tanár neve
 
Ezeket adatokat minden esetben kérjük feltüntetni a fenti sorrendben!
 
A kiselőadásokat a kiseloadas@kaankaroly.hu e-mail címre várjuk.

Köszönettel:
a verseny szervezői

Országos Természet és Környezetismereti Versenyért Alapítvány

AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA

A Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Versenyért Alapítvány alapító okiratát 1994. március 6-án adta be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bírósághoz azzal a kéréssel, hogy nyilvántartásba vegye.
Az alapító okiratban megfogalmazott célkitûzések:
A különbözõ iskolatípusokban tanuló 11-12 éves gyermekeknek lehetõséget biztosítani
- környezetük önálló megfigyelésére,
- kutató módszerek önálló alkalmazására,
- tudásuk összevetésére,
- egy-egy vizsgálódási feladat önálló elvégzésére,
- lakóhelyi környezetünk élõvilágának bemutatására
- kiselõadásban mondanivalójuk kultúrált kifejtésére a negyedik-ötödik-hatodik osztályban tanult biológiai, földrajzi alapismeretek kiegészítésére.
A versenyzési lehetõség iránti elkötelezettséget szeretnék a tanárokban és általuk a tanulókban felkelteni.

Az alapítvány képviseloje: Dr. Krizsán Józsefné Mezõtúr, Sugár u. 10.

Jellege: nyitott
Az alapító kevés induló vagyont bocsát rendelkezésre. A vagyon csatlakozással, támogatással növelhetõ. Bárki csatlakozhat.
Vagyonfelosztási módja: az induló vagyont (20 E Ft) meghaladó részt díjazásra, emléklapokra-plakettekre, ajándéktárgyakra fordítja.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 417 nyilvántartási szám alatt 1994. április 13. napján nyilvántartásba vette.
1998. május 25.-én kelt módosítás alapján kérték az alapítvány közhasznú nyilvántartásba vételét.
A módosításban a célok kiegészítésre kerültek:
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység.
- kulturális örökség megóvása,
- természet-, és környezetvédelem,
- közhasznú szervezetek számára biztosított és csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetõ szolgáltatások,
melyek az eredeti célokkal együtt az alapítvány céljává emelt.
A módosításban megfogalmazásra kerültek:
- -A kuratórium és mûködése. Jegyzõkönyv és „ Határozatok Könyve”
- Felhasználási terv és közhasznúsági jelentés
- Felügyelõ szerv
- Vezetõ tisztségviselõk
- Tisztségviselõi összeférhetetlenség
- A közcélú adománygyûjtés szabályai és az adományozó kedvezményei
- Joghatások
- Gazdálkodás és nyilvántartás, a kedvezményezett összeférhetetlensége
- Irányadó jogszabályok

Közhasznú mûködését 1998. január 1.-tol kezdhette meg.

A kuratórium tagjai:
Dr. Krizsán Józsefné
Borsi Lajosné
Dr. Tóth Albert elnök
A 5-6 osztályos tanulóknak 1992-ig még nem volt országos versenye környezetismeretbõl, a 7-8 osztályosoknak a Herman Ottó, a 9-10. osztályosoknak a Kitaibel Pál verseny indult. Így a 11-12 éveseknek kiírt Kaán Károly versennyel lett teljes a versenyek köre.

A verseny 3 fordulós: iskolai-, megyei forduló és országos döntõ, melynek állandó székhelye Mezõtúron a Szolnoki Foiskola Mezogazdasági Foiskolai Kara.
A verseny szervezésében 20 alközpont vesz részt (minden megyében 1, illetve Budapest), melynek támogatásában a mezõtúri központ minden szinten részt vesz. Az országos döntõre a megyei forduló korcsoportonkénti legjobb tanulói kerülnek be
A környezetismereti verseny komoly felkészülést igényel minden kisdiáktól. Nem elég az iskolai tananyagot elsajátítania, év közben folyamatosan olvasnia kell a Természet Búvár újságot is, mert a feladatok nagy része erre épül. Ezáltal a gyermekeket arra ösztönzi, hogy egyre többet olvassanak az iskolai tananyagon kívül, és ismerjék meg az oket körülvevõ természet érdekességeit, szépségét.

Küldetés

A nonprofit szervezetek nem csupán fontos emberi szükségleteket elégítenek ki, de komoly és egyre növekvõ gazdasági erõt képviselnek, nagymértékben hozzájárulva ezzel a gazdasági és társadalmi élet fejlõdéséhez.
A központi források hozzáférhetõségének nehézségei különösen nagy veszélyt jelentenek a nonprofit szervezetek számára, mert bevételeik döntõ hányadát mostanáig ezekbõl a forrásokból kapták. A kisebb településeken muködõ civil szervezetek és a helyi önkormányzatok viszonya fontosnak tekinthetõ. Bármilyen csekély mértékben járulnak is hozzá az önkormányzatok a nonprofit szektor egészének finanszírozásához, a helyi civil szervezetek szemszögébõl gyakran mégis õk jelentik a legbiztosabb támogatót.

A Kaán Károly Országos Természet És Környezetismereti Versenyért Alapítvány mûködése során az alapító okiratban megfogalmazott céljának megfelelõ gazdálkodást folytat. A vezetõ tisztségviselõk és a tagok önkéntes munkájukkal segítik a kitûzött cél elérését, melyet 1992-ben megrendezett elsõ megyei forduló óta sikeresen teljesítettek. Ezeknek a sikereknek köszönhetõen ma már a 14. verseny megszervezésén tevékenykednek, melyet mára már országos szintuvé bõvítettek a 20 alközpont segítségével. A fennmaradáshoz szükséges pénzt pályázatok útján, valamint Mezõtúr Város Önkormányzata által nyújtott támogatásból biztosítja. Támogatók között még megemlíteném az országos döntõnek helyet adó Szolnoki Foiskola Mezõtúri Foiskolai Karát és a verseny meghirdetésében részt vevo Természer Búvár Szerkesztõségét. A verseny nyertesei, az elsõ nyolc ötödikes és hatodikos tanuló a NEFAG RT anyagi és szakmai támogatásában részesül, mely 6 napos erdei jutalomtáborozás.
Sajnálatos módon a hazai pénzintézetek kétszer is meggondolják, mielott egyszer áldoznának valami keveset karitatív tevékenységre. A jótékonykodásra fordított forintokat elvesztett pénznek gondolják, sajnálatos módon az alapítvány pénzintézeti megkeresése mindeddig visszautasításra talált. Javaslom, a Kaán Károly verseny jubileumi könyvébol (2003) személyes találkozás keretében ajándékozzanak egy példányt a helyi pénzintézetek kirendeltség vezetoinek. A kiadvány felöleli a megrendezésre került versenyek történetét és eredményeit, melybõl meggyõzodhetnének arról, hogy hasznos cél érdekében áldoznának.
Az alapítvány szervezésében megrendezett tanulmányi versenyen a résztvevõk, illetve érdeklõdõk részére egy kis rövid ismertetõt lehetne ajándékozni, melyben a Kaán Károly Alapítványt lehetne népszerûsíteni. A potenciális támogatókkal meg lehetne ismertetni a verseny színvonalas megrendezéséért felelõs szervezetet, mely alapvetõ célja a környezeti tudatformálás, környezeti kultúra kialakítása, melyet talán a legfogékonyabb korosztálynál próbál megvalósítani a 11-12 évesek körében.
A magánszemélyek megnyerésével, egy hiányzó láncszemmel egészülne ki a szervezet, a magánszemélyek adományával, melyben eddig sajnos nem megfelelõen részesült, ezt mutatja a 2001-2004-es évek idõszakát átölelõ eredménylevezetésekbõl készített táblázat is.
A verseny megrendezése után rövid újsághirdetésben köszönetnyilvánítást lehetne tenni. A vállalatok többsége szereti, ha jótékonysága megjelenik a sajtóban, az adakozók egy része valamiféle ellenszolgáltatásra számít.
A verseny lehetõséget ad a korán megmutatkozó tehetségek észrevételére és segítésére, más-más tájakról érkezõ tanulók és tanárok egymástól is tanulhatnak. A legeredményesebb felkészítõ tanárok munkáját rendszeresen oklevéllel ismeri el a versenybizottság.
A célok helyességét az eltelt majd másfél évtized tapasztalatai igazolják.
Alapítók


Dr. Krizsán Józsefné
Borsi Lajosné
Dr. Tóth Albert

FacebookMy Great Web page